Home Gundem ASAT Genel Müdürü Fethi Yalçın İmzalı, İhaleler ile ilgili, Basın Açıklaması

ASAT Genel Müdürü Fethi Yalçın İmzalı, İhaleler ile ilgili, Basın Açıklaması

374
0
blank

BASINA VE KAMUOYUNA 

Kamu İhale Kurulu’yla ilgili yazılı, görsel basında ve internet sitelerinde yapılan haberlerde İdaremizin kurumsal kimliğiyle ilgili haberlere yer verilmiştir. Bu nedenle basını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu basın açıklamasına ihtiyaç duyulmuştur.
İdaremiz Yönetim Kurulu’nun 02/09/2010 tarih ve 2010/253 sayılı kararı ile “Atıksu Sisteminin İşletilmesi İşi”nin 2 yıl süre ile yapılması için 4734 sayılı Yasanın 19. maddesine göre açık ihale yöntemi ile ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.
19/10/2010 tarihinde saat 14:00’te yapılan ihaleye toplam 3 istekli teklif vermiştir. Bunlar Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., Yurt Mühendislik Osman Üneş-Consulaqua Hamburg Beratungsgesellschaft mbH İş Ortaklığı ve Mass Arıtma Sistemleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.’dir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi Remondis A.Ş. vermiş olmakla beraber her üç teklif de yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş ve bunun sorgulaması yapılmıştır. Sorgulama sonunda Remondis A.Ş. ile Mass A.Ş.’nin savunmaları uygun bulunmuş; usulüne uygun savunma yapmaması nedeniyle Yurt-Hamburg İş Ortaklığının teklifi reddedilmiştir.
İdaremiz Yönetim Kurulu’nun 11/11/2010 tarih ve 2010/327 sayılı kararı ile en düşük birinci teklif sahibi Remondis A.Ş.’nin teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
Mass A.Ş.’nin şikayetinin, İdaremizce ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, adı geçen şirket tarafından bu kez Kamu İhale Kurulu’na şikayette bulunulmuştur.
Kamu İhale Kurulu’nun 30/12/2010 tarih ve 2010/UH.III-4002 sayılı kararı ile “düzeltici işlem belirlenmesine” oyçokluğu ile karar verilmiştir. Kararda, “.ihale üzerinde bırakılan istekli Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu yol giderine ilişkin fiyat teklifinde yer alan bilgi eksikliğinin tamamlatılması.” gerektiği belirtilmiştir.

İdaremiz tarafından Kamu İhale Kurulu kararının gereği yerine getirilerek düzeltici işlem yapılmasına karar verilmiş ve Remondis A.Ş.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasında verdiği savunmada ayni olarak karşılanacak yol giderine ilişkin Anteko Ltd. Şti.’den alınan ve Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ltd. Şti. tarafından kaşelenip imzalanan belgede imzanın yeminli mali müşavire ait olup olmadığı araştırılmıştır.
Bu sırada 12/01/2011 tarihinde Boğaziçi Ltd. Şti. tarafından İdaremize faks çekilmiş ve Anteko Ltd. Şti. ile aralarında tam tasdik sözleşmesi bulunmadığından maliyet/satış tutarı tespitine ilişkin belgedeki onaylarını geri çektikleri belirtilmiştir.
Boğaziçi Ltd. Şti. 17/01/2011 tarihinde İdaremize bir yazı daha göndermiş ve Anteko Ltd. Şti. ile aralarında tam tasdik sözleşmesinin imzalandığını belirterek 12/01/2011 tarihinde gönderdikleri yazının dikkate alınmaması istemiştir.
Aşırı düşük teklif sorgulaması için İdaremize sunulan belgenin, sunulduğu tarihte, yani 26/10/2010 tarihinde adı geçen şirketler arasında tam tasdik sözleşmesi bulunmadığı anlaşılması üzerine İdaremiz İhale Komisyonu’nun 26/01/2011 tarih ve 2011/02 sayılı kararı ile “.tam tasdik sözleşmesinin sorgulamadan sonra imzalandığı ve bu durumda teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmakta, rekabet ortamının kaybolması ve teklifi değerlendirme dışı bırakılması gereken ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Remondis A.Ş. ile doğal olarak değerlendirmeye alınacak teklif arasında 825.843,41-TL. fark da dikkate alındığında kanunun temel ilkeleri doğrultusunda kaynakların verimli kullanılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilerek ihalenin iptal edilmesi ve yeni bir ihaleye çıkılmasında kamu yararı olacağına .” karar verilmiştir.
İdaremiz Yönetim Kurulu da 27/01/2011 tarih ve 2011/20 sayılı kararı ile “.ihalenin iptal edilmesine, Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulmasına, aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılmasına.” karar vermiştir.
Bu karar üzerine İdaremizce hemen suç duyurusunda bulunulmuş, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/16167 soruşturma numaralı dosyasıyla yapılan soruşturma sonunda 29/03/2011 tarihinde “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmiş, bu karara karşı İdaremizce yapılan itiraz da Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17/06/2011 tarih ve 2011/1371 Değişik İş sayılı kararıyla reddedilmiştir.
Yine İdaremiz Yönetim Kurulu’nun yukarıda sözü edilen kararına karşı hem Remondis A.Ş. hem de Mass A.Ş. Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayette bulunmuşlardır.
Remondis A.Ş.’nin başvurusuna ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu’nun 21/02/2011 tarihli ve 2011/UH.III-758 sayılı kararıyla “… Kamu İhale Genel Tebliğinde yer verilen açıklamalardan, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında isteklilerce sunulan fiyat tekliflerinin, fiyat teklifini düzenleyen firma ile arasında tam tasdik sözleşmesi bulunan YMM’lerce kaşelenip imzalanması gerektiği, tam tasdik sözleşmesinin ise fiyat tekliflerinin YMM tarafından imzalanıp kaşelendiği tarihten önce düzenlenmiş olması gerektiği anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında YMM tarafından 26/10/2010 tarihinde onaylanmış fiyat teklifi sunan başvuru sahibinin fiyat teklifinin geçerli bir belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu.” denilerek itirazen şikayet başvurusunun reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
Mass A.Ş.’nin başvurusuna ilişkin olarak ise Kamu İhale Kurulu’nun 21/02/2011 tarihli ve 2011/UH.III-757 sayılı kararıyla “.İhalelerde rekabetin sağlanması ile esas amaçlananın, ihtiyacın mümkün olduğunca uygun bedelle temin edilmesi olduğu değerlendirilmekte olup, bu bağlamda, ihalede tek geçerli teklif sahibi olarak kalan Mass Arıtma Sis. İnş. San. ve Tic. A. Ş.’nin teklifinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu, ayrıca idare tarafından aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek açıklama istenildiği ve açıklamasını Kamu İhale Hukuku mevzuatına uygun bir şekilde idareye sunduğu dikkate alındığında, idarenin iptal kararında belirttiği ‘rekabet ortamının kaybolması’ ve ‘kaynakların verimli kullanılmasının mümkün olamayacağı’ gerekçelerinin yerinde olmadığı .” denilerek “İdarenin, ihalenin iptali kararının iptaline .” oyçokluğuyla karar verilmiştir.
Bu iptal kararı üzerine İdaremiz İhale Komisyonu’nun 09/03/2011 tarih ve 2011/04 sayılı kararı ile “Atıksu Sisteminin İşletilmesi İşi”ne ait ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi  Mass A.Ş. olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu’nun 10/03/2011 tarih ve 2011/46 sayılı kararıyla Mass A.Ş.’nin teklifi uygun bulunmuştur.
Bu karar üzerine Remondis A.Ş. tarafından hem İdaremiz hem de Kamu İhale Kurumu aleyhinde iptal davası açılmıştır. Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2011/1998 Esas numaralı dosyasıyla görülmekte olan davada davacı Remondis A.Ş.’nin yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir.
Açıklamaya çalıştığımız gibi İdaremizin işlem ve eylemleri hukuka uygun olup “Atıksu Sisteminin İşletilmesi İşi”nin Mass A.Ş.’ye verilmesinin nedeni ve dayanağı Kamu İhale Kurulu’nun İdaremizin ihalenin iptali kararı iptal etmesidir.

Previous articleDoğan Hızlan Kütüphanesi açıldı
Next articleGÖNÜLLERİN BAŞKANI…